Prezentácia knihy „Matrika Slovenského Komlóša“ spojená s jej krstom na podujatí „Apovka Mamovka“ – ľudová veselica dňa 21.8.2021 v Horných Salibách pri Galante.

Dňa 21.8.2021 sa konala v rámci už tradičného podujatia potomkov slovenských presídlencov zo Slovenského Komlóša, ktorí sa v rámci medzivládnej dohody o vzájomnej výmene obyvateľstva medzi  vtedajším Československom a Maďarskom usídlili po druhej svetovej vojne v Horných Salibách a v okolí, prezentácia novej publikácie nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov pod názvom: „Matrika Slovenského Komlóša“, spojená s krstom tejto knihy.

Oficiálny začiatok pripravených podujatí otvorili služby božie za našich predkov v miestnom evanjelickom kostole, ktorý sa zaplnil takmer do posledného miestečka.

Súčasťou bohoslužieb bol aj krst a konfirmácia predsedu občianskeho združenia „Apovka Mamovka“ pána Miroslava Lóciho a pekné vystúpenie pozvaného folklórneho súboru „Záriečanka“ z Púchova. Následne sa všetci zúčastnení presunuli do neďalekého miestneho kultúrneho domu, kde od 19. hodine folklórny súbor, podporovaný vlastnou kapelou, zanôtil  v rámci oficiálneho začiatku podujatia prekrásne ľudové piesne „Keď sa Slovák do sveta poberal“ a „Slovensko moje,, otčina moja“. Následne privítal všetkých prítomných a hostí predseda OZ pán Miroslav Lóci. Neformálnu ľudovú veselicu vzápätí odštartovali členovia súboru „Záriečanka“ blokom nádherných slovenských ľudových  piesní doprevádzaných svojou kapelou. 

Vystúpenie asi 35-40 členného folklórneho súboru vytvorilo v zaplnenej sále kultúrneho domu neskutočne pozitívnu, uvoľnenú atmosféru a bolo odmeňované búrlivým potleskom prítomných.  Prítomní diváci boli už pripravení ďalej sa baviť, veseliť,  spievať aj tancovať, keď o 20. hodine zahlásil vedúci a zároveň konferenciér podujatia pán Lóci ďalší bod programu: prezentáciu knihy „Matrika Slovenského Komlóša“ spojenú s jej krstom. Ako zodpovedný redaktor a odborný garant našej publikácie som si bol vedomý, že odprezentovať prítomnému, už patrične folklórom rozveselenému obecenstvu aspoň stručný „seriózny a vážny“ obsah našej knihy bude za vzniknutej situácie nesmierne náročné, no pokúsil som sa zhostiť tejto úlohy. V krátkosti sa mi podarilo stručne objasniť najdôležitejšie časti našej knihy. Informoval som aj o obsahu DVD-čka s nahranou databázou komlóšskej matriky a s unikátnym programom na vyhľadávanie rodových a rodinných vzťahov. V neposlednom rade sa mi podarilo vsunúť do prezentácie aj informáciu o možnosti priameho zakúpenia si knihy v sále kultúrneho domu pri stolíku, pričom nákup kníh zabezpečovala kolegyňa Danka Tummová. Úplne na záver vystúpenia som ešte poskytol priestor na vyjadrenie prítomnej univerzitnej profesorke Alžbete Mrázovej - Lopušnej, rodáčke z Komlóša, ktorá sa zanietene vyjadrila o obsahu našej knihy, ktorú mala dôkladne preštudovanú a vyzvala tiež prítomných na jej zakúpenie.

Prezentácia knihy vyvrcholila aktom jej krstu na pódiu kultúrneho domu, pričom „krstnou mamou“ knihy bola pani profesorka Alžbeta  Mrázová, ktorá pofŕkala knihu kvalitným dolnozemským vínom a „krstným otcom“ bol predseda združenia „Apovka Mamovka“ a zároveň konferenciér podujatia pán Miroslav Lóci. Pán Lóci bravúrne pokrstil knihu netradičným krstným „sortinentom“ – pravými komlóšskymi brdovcami – cestovinami, používanými v svadobných polievkach nielen na Komlóši, ale aj v celom historickom regióne Dolnej zeme. Krst, aj keď bol len krátkym vyvrcholením prezentácie knihy, vyvolal patričnú pozornosť obecenstva, ktoré odmenilo krstiacich zaslúžilým potleskom.

Celé podujatie, vrátane prezentácie a krstu knihy, natáčala Slovenská televízia, ktorej som na jej žiadosť ešte poskytol zvlášť interview o obsahu našej knihy a o práci na jej príprave. Následne STV 1 odvysielala zábery z ľudovej veselice v Horných Salibách aj prezentácie a krstu našej knihy na záver svojho večerného spravodajstva. Program podujatia potom pokračoval ľudovou zábavou až do ranných hodín.

Záverom možno konštatovať, že aj keď sa hlavne kvôli silnej „konkurencii“ naozaj skvelého folklórneho súboru „Záriečanka“, ktorý už na začiatku rozospieval a roztancoval prítomných divákov, nepodarilo celkom naplniť naše očakávania a predsavzatia, spojené s týmto podujatím, napriek tomu musím oceniť skutočnosť, že prezentácia a krst knihy umožnili po prvýkrát jej oficiálne, verejné predstavenie obyvateľom nielen Horných Salíb, ale prostredníctvo STV1 aj celému Slovensku, čo sa hneď prejavilo aj v raste záujmu o túto knihu. Zato patrí usporiadateľovi a zároveň konferenciérovi podujatia Apovka Mamovka pánovi Miroslavovi Lócimu, ktorý nám umožnil predstaviť našu knihu v rámci tohto podujatia,  úprimná vďaka!

Ján Hovorka - spoluautor a odborný garant knihy „Matrika Slovenského Komlóša“