Po šiestich rokoch sústavnej práce nášho kolektívu na spracovaní dolnozemských matrík a množstve získaných poznatkov a skúseností, sme sa rozhodli usporiadať odbornú genealogickú konferenciu. Cieľom konferencie pod názvom "Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík" bolo informovať o konkrétnych výsledkoch našej viacročnej práce, priblížiť zaujímavosti, ale aj úskalia práce na sprístupňovaní matričných údajov dolnozemských matrík a charakterizovať najdôležitejšie poznatky a závery, ku ktorým dospeli členovia združenia pri prepisoch matričných údajov, ktoré nepochybne obohatia každého bádateľa, púšťajúceho sa do výskumu predkov na stránkach starých uhorských matrík 18.-19. storočia. 

Konferencia bola pomerne veľké podujatie. S jej prípravou sme začali už v apríli. Ako miesto konferencie boli zvolené reprezentačné priestory v zrenovovanej veži neogotického kaštieľa v Galante, kde nás milo obslúžil personál reštaurácie Esterházy. O konferenciu bol značný záujem a z kapacitných dôvodov sme museli obmedziť počet účastníkov na cca 70. Na konferencii sme privítali viacerých vzácnych hostí zo Slovenska aj zo zahraničia, ako 

p. biskup Ján Hroboň, z Kanady p. Dušan Tillinger,
riaditeľ Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniží (USZZ) p. Milan Ján Pilip,
predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku p. poslanec Anton Paulík, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku p. Alžbeta Račková-Hollerová, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku p. František Zelman, publicista a riaditeľ "Ľudových novín" v Maďarsku p. Imro Fuhl, p. farár Attila Spišák zo Slovenského Komlóša.
Z Nadlaku v Rumunsku p. Pavel Hlásnik, ktorý je aj podpredsedom Svetového združenia Slovákov.
Za Galantu konferenciu pozdravil p. primátor Peter Paška.
Za Maticu Slovenskú konferenciu pozdravil p. Peter Schvantner, tajomník MS.
Za Spolok Slovákov z Maďarska p. Michal Hronec.
Za Spolok Slovákov z Bulharska p. Katka Koňariková.
Záujem o konferenciu prejavili aj genealógovia, potomkovia dolnozemských Slovákov, ale aj miestni evanjelickí farári z ECZ Galanta, Horné Saliby, Sládkovičovo, Diakovce.

 V dopoludňajšej časti konferencie odznelo 7 príspevkov prezentujúcich výsledky našej práce, nášho výskumu.

 • Ľubomír Kmeť - Informácia o doterajších výsledkoch práce členov Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a o cieľoch a perspektívach ich práce do budúcnosti
 • Michal Hronec - Genealógia a onomastika
 • Ján Hovorka - Príprava a prepis matričných záznamov dolnozemských matrík – poznatky a závery
 • Renata Gombárová - Odporúčania, pravidlá, zákonitosti a skúsenosti, vhodné pre bádateľov pri genealogických výskumoch matričných záznamov uhorských matrík 18. - 19. stor., ktoré vyplynuli z elektronických prepisov dolnozemských matrík
 • Eva Tušková - Problematika párovania matričných údajov z dolnozemských matrík ako základ objektivizácie matričných údajov – námety a skúsenosti
 • Ľubomír Kmeť - Využitie formujúcej sa Regionálnej databázy dolnozemských Slovákov a špecializovaného genealogického programu Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov pri hľadaní rodinných a rodových väzieb medzi osobami, uvádzanými v elektronickej databáze a pri tvorbe rodokmeňov a vytváraní rodostromov.
 • Juraj Hovorka - Praktické skúsenosti s využitím existujúcich genealogických programov pri práci na tvorbe Regionálnej databázy dolnozemských Slovákov

Po obedňajšej prestávke konferenciu krátkymi príhovormi pozdravili niektorí naši hostia.

V popoludňajšej časti konferencie odznelo 6 príspevkov externých autorov

 • Iveta Valentová - samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Bratislava
  • Vznik a pôvod priezvisk a genealógia
 • Kristina Ester Szuda - Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku Békešská Čaba
  • Genealogický výskum rodinných príslušníkov Ľudovíta Jaroslava Hrdličku
 • Vladimír Petrovič - genealóg
  • Skúsenosti a poznatky pri práci s matričnými údajmi a pri tvorbe rodokmeňov
 • Šarlota Drahošová - genealogička, býv. riaditeľka Štátneho archívu v Nitre
  • Problematika tvorby a publikovania genealogických prác, prehľad a zhodnotenie najvýznamnejších genealogických prác za uplynulé roky na Slovensku
 • Martin Miti Kováč - vedúci ústredného archívu ECAV na Slovensku a Centra histórie ECAV v SR Bratislava
  • Možnosti realizácie genealogických výskumov v rámci ústredného archívu Generálneho biskupského úradu ECAV v Bratislave a v rámci matrík evanjelických cirkevných zborov na Slovensku
 • Ľubomír Pajtinka - pedagóg, publicista (zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil, jeho príspevok predniesol p. Ján Hovorka)
  • Prečo pátrať po svojej minulosti ? (skúsenosti z jedného projektu do ktorého sa zapojilo za 10 rokov viac ako 30 tisíc žiakov)

V prestávkach konferencie sme si pochutili na káve, vynikajúcej komlóšskej klobáse a nezabudnuteľnom "koláča" od pani Urbanovej z Diakoviec. Ďakujeme všetkým, ktorí zabezpečili a pripravili vynikajúci gurmánsky zážitok.

Prednesené príspevky plánujeme spracovať a uverejniť v zborníku z konferencie.

V sobotu, na druhý deň po konferencii, sa v amfiteátri v Galante uskutočnili služby Božie a spomienkové podujatie ECAV k 75-mu výročiu presídlenia. Obe akcie sa vzájomne vhodne doplnili. 

Súčasťou genealogickej konferencie v Galante bola aj výstavka kníh s dolnozemskou tematikou. Postaral sa o ňu Karol Rebro a záujemcom sme ponúkli vyše 40 titulov z dielne vydavateľstva Ivana Kraska z Nadlaku, publikácie z VÚSM v Békešskej Čabe, z vydavateľstva SlovakUm v Budapešti, či lokálnych slovenských autorov. Výstavka kníh bola sprístupnená aj v sobotu v amfiteátri.

Sprievodným programom konferencie bola aj výstavka dobových dokumentov a výstavka rodokmeňov, či už spracovaných umelecky - ručne, alebo ako forma počítačového výstupu. Tieto dve výstavky zabezpečovali Vlasta Kasalová a Renata Gombárová.

Samozrejme, že zorganizovanie takejto akcie stojí peniaze, a nie málo. Chceme sa aj takto poďakovať sponzorom nášho podujatia za finančnú a materiálnu podporu. V prvom rade rodine pána Rafaja z Novej Dubnice, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, rodine p. Šestáka z Galanty a rodine p. Francisciho z Košút.

V sobotu ráno sme sa opäť v amfiteátri stretli s niektorými našimi hosťami, o. i. s pánom farár Dušanom Tillingerom z Kanady, ktorý rozdával úsmevy na všetky strany. Vyjadril radosť, že sa mohol zúčastniť našej konferencie a načerpať mnoho  nových poznatkov.

Pani Kristína Ester Szuda z Békešskej Čaby bola šťastná, že sa dostala na Slovensko a mohla prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Rokovanie na konferencii ju zaujalo a páčil sa jej pohostinný prístup  a starostlivosť usporiadateľov. „Slovenský večer“, ktorý sa konal hneď po konferencii  v parku v Galante sa jej veľmi páčil. Ochutnala aj bryndzové halušky, ktoré jej veľmi chutili. Bola rada, že sme sa znovu stretli a mohla vyjadriť svoju vďačnosť.

Pán Juraj Čirík zo Segedu bol nadšený starostlivosťou o zahraničných hostí, veľmi ho potešilo stretnutie v hoteli Galanta v predvečer konania konferencie.  Večera všetkým chutila, priateľská atmosféra ho chvíľami až dojímala. Ubytovanie v rodičovskom dome pána Ľ. Kmeťa v Košútoch vnímal ako vysoký prejav priateľstva.

Konferenciu po odbornej stránke pripravoval p. Ján Hovorka. Po stránke organizačnej ju pripravoval výbor pod vedením p. Vlasty Kasalovej. Najmä im, ale aj celému kolektívu ďakujeme za veľmi dobre pripravenú pomerne veľkú konferenciu.

Lokálna TV KREA uverejnila spravodajský šot z galantskej genealogickej konferencie. Redaktorka síce celkom nevystihla obsah podujatia, ale šot aj tak ponúka zaujímavé informácie.

šot TV KREA  https://www.youtube.com/watch?v=z1c34JgqmmU

Fotky z podujatia 

Zborník príspevkov z konferencie si môžete stiahnuť tu  Zborník_príspevkov_z_konferencie_2022.pdf  (Zborník sa podarilo vydať aj vďake podpore zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí).