V piatok 14.10.2022 naše kroky zamierili znovu do Galanty. Stretli sme sa tu na  jesennej členskej schôdzi nášho združenia. Podujatie sa konalo v Dome MS so začiatkom o 15. hod. Zúčastnilo sa ho 17 členov združenia a  piati hostia.

Schôdzu otvoril  predseda nášho združenia, Ing. Ľubomír Kmeť. V krátkosti oboznámil prítomných s postupom prác na projektoch. Pracovný tím indexuje matriku Békéšskej Čaby, práca na ostatných projektoch je pozastavená. Pripravujeme aj indexáciu matriky Jaminy, ktorá je teraz súčasťou Békešskej Čaby.

Nakoľko sa indexácie na projekte Matrika Békéšskej Čaby pomaly blížia ku koncu, je dôležité dohodnúť sa na tom  ako budeme pokračovať. Navrhnuté projekty – indexácia matrík Sarvaš, Poľný Berinčok, ako aj indexácia vojvodinských matrík.

Ďalším bodom programu bolo zhodnotenie Genealogickej konferencie, ktorá sa konala 9.9.2022 v Neogotickom kaštieli v Galante. Prípravný výbor zodpovedne pracoval 2 mesiace, príspevky prednášajúcich  boli zaujímavé, privítali sme  vzácnych a zaujímavých hostí. Pripravujeme vydanie zborníka z tohto podujatia. Súčasťou konferencie a podujatia ECAV v Galante – Služby božie pod holým nebom, bol predaj kníh s dolnozemskou tematikou. Záujem o kúpu kníh nás milo prekvapil, predalo sa viac kníh ako sme čakali. Najväčší záujem bol o knihy z nakladateľstva Ivan Krasko z Nadlaku.

Ferko Boriš nás poinformoval o príprave publikácie o Bánhedeši, vyzval prítomných k spolupráci, momentálne ide o poskytnutie podkladových materiálov.

Odsúhlasili sme prijatie 2 nových členov  združenia -  prof. Alžbety Mrázovej a Ing. Renáty Žiklovej.

Nakoniec sme zablahoželali  Pavlovi Lehotskému, ktorý sa dožíva veku 85 rokov a Ľubomírovi Kmeťovi, ktorý oslávi svoje 65 narodeniny .

Naši hostia zo Spolku Slovákov z Maďarska – Betka Holbíková, Marienka Feješová a Betka Sedliačiková  nás prišli podporiť a pohostili nás Bánhedešskou sármou a vynikajúcim rétešom. K pohosteniu prispelo aj združenie obloženými chlebíčkami, ako  aj ďalší členovia združenia. Veľmi pekne im za to ďakujeme. Po večeri sme pokračovali v družnej debate. 

Miško Hronec obdaroval účastníkov schôdze svojou čerstvo vydanou zbierkou veršovačiek "Odrobinky". Aj nás poctil zaujímavým prednesom niektorých takýchto "veršíkov" v komlóšskom nárečí.

 

Fotky z podujatia 

Michal Hronec - Anka s Markou 

 

Eva Tušková 20.10.2022