ECZ v Dolných Salibách v spolupráci s Združením pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov v Galante sa rozhodol zorganizovať prezentáciu knihy „Matrika Slovenského Komlóša, “ ktorá vyšla v roku 2019. Vytvoril ju kolektív autorov pod vedením historika pána Jána Hovorku. Pozvanie prijal aj starosta obce Dolné Saliby Ing. Ľudovít Kovács. Autorom knihy vyslovil svoj obdiv a poďakovanie. Bol veľmi rád, že sa mohol prezentácie zúčastniť. Prezentáciu 19. júna 2022 zorganizoval v evanjelickom kostole v Dolných Salibách pán farár Mgr. Oliver Nagy. Nápomocné mu boli členky presbyterského zboru. Moderovania sa ujal zborový pán farár. Všetkých srdečne privítal a hostí predstavil. „Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijali: pani Eva Tušková, Ing. Ľubomír Kmeť, Ing. Jaroslav Poliak, pani Mária Lomjanská pani Ing.Danka Tumová, časť členov Občianskeho združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov.“ povedal na úvod pán farár.

Báseň: „O návrate z Dolnej zeme“ z roku 1997 zarecitovali Vlasta Kasalová a Anna Jasenecová. Nasledovala prezentácia, v ktorej knihu predstavila pani Eva Tušková, členka pracovného tímu, ktorý vypracoval aj s dátovú prílohu. Sprostredkovala  skúsenosti celého tímu z prepisovania matričných záznamov a hlavne z vytvárania rodových väzieb obyvateľov Slovenského Komlóša, tohto dolnozemského dnes už mesta. Prezentácia bola obohatená o ukážky štatistík a o zmenách priezvisk v rodinách.

Prednášajúca prítomných svojim vystúpením veľmi zaujala. V prednáške odznelo: „Publikácia zachytáva skúsenosti nadšencov - „genealógov“, ktorí sa rozhodli v roku 2016 začať prepisovať záznamy z krstov, sobášov, úmrtí a cintorínov obyvateľov zo
Slovenského Komlóšu od roku 1746 do roku 1947. Získať materiál z jednotlivých Matrík v Maďarsku i na Slovensku nebolo jednoduché. Pri tejto veľmi náročnej práci získali množstvo poznatkov o živote svojich predkov.“ Cieľom prezentácie bolo podeliť sa o tieto skúsenosti s potomkami Slovákov z Dolnej zeme a obohatiť ich vedomosti o svojich predkoch a o podmienkach v ktorých žili. Mnohí z nich sú integrálnou súčasťou našej Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Sme veľmi radi, že veľký záujem prejavili aj naši bratia a sestry vo viere maďarskej národnosti. Tešíme sa, že medzi nás prišli aj rodáci, ktorí sa už dávno odsťahovali, ale radi sa sem do Dolných Salíb vracajú.

Veľmi si to vážime! Dojemné boli stretnutia po desaťročiach - objatia, i slzy šťastia. Pre organizátorov je potešením, že prítomní aj po skončení prednášky zotrvali v priateľských rozhovoroch a kládli zvedavé otázky prítomným členom tímu, ktorí na prepisovaní dolnozemských matrík ešte stále pracujú. Veľa prítomných sa pochválilo, že spomínanú knihu už majú doma. Oboznámili sa s jej obsahom a pomocou dátovej prílohy sa im podarilo vypracovať rodokmene svojich predkov z Dolnej zeme.
Autorom knihy a organizátorom sa za všetkých úprimne poďakoval pán Ing. Michal Rafaj z Novej Dubnice. Ocenil ich prácu z hľadiska prítomnosti aj budúcnosti. „ Je to dielo neoceniteľnej hodnoty“ skonštatoval na záver svojho diskusného príspevku.
Prítomní si kúpili niekoľko kusov kníh v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Na záver pán farár odovzdal pani Eve Tuškovej kyticu kvetov a všetkým poďakoval za účasť a záujem.

Spokojní a obohatení o množstvo nových vedomostí sme odprevadili našich hostí.
Ďakujem všetkým, ktorí organizátorom poskytli kontakty na svojich príbuzných a priateľov.

Zaznamenala: Mgr. Vlasta Kasalová

Fotky z podujatia